The Dominican Monastery in Ústí nad Labem was founded in 1186. The church was remodelled in Baroque style in 1718-1722 during extensive reconstruction designed by Litoměřice architect Octavio Broggio. At the wish of the Prior of Ústí, he based his design of the St Adalbert Church on the model of the Prague Church of St Ursula. Under the communist regime it was used for storage and later on, whitewashed and stripped of all furnishings, converted into an exhibition hall. The wall paintings from 1928 were probably by Albin Müller. The original monastery was a single-wing structure at first (in 1617-1650), its enlargement being impossible for financial and political reasons, the second wing was added during the Baroque reconstruction. The south wall of the church and monastery merges with the city walls.

Comments

Your name

Website (optional)Details

Founded: 1186
Category: Religious sites in Czech Republic

Rating

4.2/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Petr Farták (2 years ago)
Přilákala mně výstava obrazů . Vstupné je dobrovolné.
Vladimir Pecha (2 years ago)
Barokní kostel s dominikánským klášterem postavil v letech 1715-1730 významný severočeský stavitel Octavio Broggio na místě stejnojmenné stavby z r. 1070. Šlo patrně o první Broggiův návrh (1704) v dynamičtějším pojetí, poté co na něj zapůsobily pražské stavby, s kterými měl možnost se blíže seznámit, když projektoval kostel Nejsvětější Trojice kláštera trinitářů v Praze. V letech 1928 až 1930 prošel kostel kompletní obnovou. Nicméně klášter vedle kostela stále upadal a tak byla komunita dominikánů v roce 1935 zrušena a je v letech 1935-1945 vystřídali obláti. Po odchodu oblátů v roce 1945 se kláštera ujali opět dominikáni. Kostel byl za vlády KSČ změněn na sklad a později na výstavní síň, byl vybílen a bylo odvezeno veškeré vnitřní vybavení. Nástěnné malby z roku 1928 byly údajně od Albina Müllera. První klášter z let 1617-1650 byl pouze jednokřídlý, větší rozsah v té době nebyl možný z finančních a politických důvodů. V rámci barokní přestavby získal klášter druhé křídlo. Jižní stěna kostela a kláštera v sobě obsahuje městské hradby. The Baroque church with the Dominican monastery was built in 1715-1730 by the notable North Bohemian builder Octavio Broggio in the place of the same name building from 1070. It was probably the first Broggi's proposal (1704) in a more dynamic concept, after he was impressed by Prague buildings with which he had the possibility to get acquainted with the design of the Church of the Holy Trinity of the Trinitarian Monastery in Prague. Between 1928 and 1930, the church underwent a complete renovation. Nevertheless, the monastery next to the church still fell into decline and so the Dominican community was abolished in 1935 and was replaced by the Oblates in the years 1935-1945. After leaving the Oblates in 1945, the monastery took over again the Dominicans. During the reign of the Communist Party, the church was changed to a warehouse and later to the exhibition hall, all internal equipment was discharged and removed. Wall paintings from 1928 were allegedly from Albin Müller. The first monastery from 1617-1650 was only one-winged, the greater extent at that time was not possible for financial and political reasons. As part of the baroque rebuilding, the monastery acquired the second wing. The southern wall of the church and monastery includes city walls.
Martin Ju (3 years ago)
Schönes Kloster, aber leider nicht öffentlich zugänglich!
Sona Stoiljkovic (3 years ago)
Překrásný Dominikánský klášter vystaven v barokním stylu, který je chráněnou památkou České republiky. Občas se zde konají výstavy, je to škoda že se více nevyužívá
Janni Vorlíček (3 years ago)
Bývalý klášter s barokním kostelem, není veřejně přístupný, pouze pravoslavná kaplička.
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Derbent Fortress

Derbent is the southernmost city in Russia, occupying the narrow gateway between the Caspian Sea and the Caucasus Mountains connecting the Eurasian steppes to the north and the Iranian Plateau to the south. Derbent claims to be the oldest city in Russia with historical documentation dating to the 8th century BCE. Due to its strategic location, over the course of history, the city changed ownership many times, particularly among the Persian, Arab, Mongol, Timurid, Shirvan and Iranian kingdoms.

Derbent has archaeological structures over 5,000 years old. As a result of this geographic peculiarity, the city developed between two walls, stretching from the mountains to the sea. These fortifications were continuously employed for a millennium and a half, longer than any other extant fortress in the world.

A traditionally and historically Iranian city, the first intensive settlement in the Derbent area dates from the 8th century BC. The site was intermittently controlled by the Persian monarchs, starting from the 6th century BC. Until the 4th century AD, it was part of Caucasian Albania which was a satrap of the Achaemenid Persian Empire. In the 5th century Derbent functioned as a border fortress and the seat of Sassanid Persians. Because of its strategic position on the northern branch of the Silk Route, the fortress was contested by the Khazars in the course of the Khazar-Arab Wars. In 654, Derbent was captured by the Arabs.

The Sassanid fortress does not exist any more, as the famous Derbent fortress as it stands today was built from the 12th century onward. Derbent became a strong military outpost and harbour of the Sassanid empire. During the 5th and 6th centuries, Derbent also became an important center for spreading the Christian faith in the Caucasus.

The site continued to be of great strategic importance until the 19th century. Today the fortifications consist of two parallel defence walls and Naryn-Kala Citadel. The walls are 3.6km long, stretching from the sea up to the mountains. They were built from stone and had 73 defence towers. 9 out of the 14 original gates remain.

In Naryn-Kala Citadel most of the old buildings, including a palace and a church, are now in ruins. It also holds baths and one of the oldest mosques in the former USSR.

In 2003, UNESCO included the old part of Derbent with traditional buildings in the World Heritage List.