Pieniezno Castle Ruins

Pieniężno, Poland

During the Middle Ages, an Old Prussian fort called Malcekuke was located near the current site of Pieniężno. The Teutonic Knights built an Ordensburg castle near Malcekuke in 1302. Both the castle and the town which developed nearby were destroyed during the war between the Teutonic Order and the Kingdom of Poland in 1414. During the Thirteen Years' War, Mehlsack surrendered to the Order, and the castle burned down during Poland's recapture of the town. From 1589-1599, Prince Andrew Cardinal Báthory of Transylvania, cousin of Sigismund Báthory, was the administrator for the castle. In 1550, the Prussian army laid siege to the city and partially burned it down.

The town was captured by Swedish troops in 1626 during the Polish-Swedish War of 1625-29, recovered by Hetman Stanisław Rewera Potocki, and then had its castle partially destroyed by Swedish troops in 1627. The castle was restored in 1640 with Baroque gables, and its function changed from being a fortress to being a château.

During the 19th and 20th centuries the castle lost some of its Gothic and Baroque features, and in 1870 its eastern and southern wings were demolished after extensive deterioration. The remainder of the castle was used as administrative offices for Prussianofficials. From 1920-31 the western wing was renovated so the castle could be used as a school and museum. In 1945, Mehlsack, including its castle, was 90% destroyed by fighting during World War II and was conquered by the Soviet Red Army from Nazi Germany.

References:

Comments

Your name

Website (optional)Details

Founded: 1302
Category: Ruins in Poland

More Information

en.wikipedia.org

Rating

3.9/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Krzysztof Gołaszewski (2 years ago)
Niestety ruina bez możliwości zwiedzania.
henryk dudek (2 years ago)
Zamek powstał w ramach średniowiecznego założenia obronnego Pieniężna (dawn. Mehlsack, Melzak), w jego północno-zachodnim narożu. Wzniesiono go na skraju wysokiej skarpy, nad doliną rzeki Wałszy. W okolicach dzisiejszego Pieniężna kipiało życie polityczne i religijne już w czasach, gdy nikt nawet nie śnił o założeniu Olsztyna. Pieniężno powstało na miejscu staropruskiej osady, której historia niknie w mrokach wczesnego średniowiecza. W 1260 roku pierwszy biskup warmiński Anzelm (skądinąd Krzyżak) utworzył kapitułę warmińską z siedzibą w Braniewie. Pierwsze zapiski w kronikach zakonu krzyżackiego podają datę 1282 roku, kiedy to biskup warmiński przekazuje kapitule posiadłość Wewy (to ostatni wódz plemienia, który zginął w walkach z Krzyżakami) Zamek został zbudowany przez biskupów warmińskich w pierwszej połowie XIV wieku w stylu gotyckim, na planie zbliżonym do trapezu. Składał się ze skrzydła mieszkalnego i gospodarczego oraz dziedzińca, obwiedzionych murem. Parokrotnie niszczony i odbudowywany. Pieniężno było pierwszym zamkiem biskupów warmińskich opanowanym przez Krzyżaków podczas wojny trzynastoletniej. Część mieszkańców bez zgody burmistrza otworzyła bramy przed wielkim szpitalnikiem Henrykiem Reuss von Plauenem. Polskie oddziały szybko jednak przystąpiły do odbicia miasta i zamku. Sprzyjający im burmistrz bohatersko podpalił własny dom, co było sygnałem do ataku. Pieniężno zostało zdobyte, a 60-osobowa załoga krzyżacka wzięta do niewoli. Niestety od domu burmistrza ogień rozprzestrzenił się na inne budynki. Spaliło się całe miasto wraz z zamkiem, a wg danych krzyżackich zginęło 500 mieszkańców. Także podczas ostatniej wojny z zakonem w 1520 roku mieszczanie sprzyjali Krzyżakom. Donieśli wielkiemu mistrzowi Albrechtowi, że polska załoga złożona głównie z czeskich zaciężnych jest dość słaba. Ten wyruszył więc nocą 12 marca na czele 2000 ludzi. Obrońcy pod dowództwem Jana Kostelaka i Wawrzyńca Bieniaszewskiego walczyli bardzo dzielnie, ale po rozbiciu murów miejskich ich los był przesądzony. Schronili się jeszcze w zamku i bronili do końca. 1945 r. - zamek został spalony i zdewastowany punktor1958 r. - rozpoczęto prowizoryczną konserwację zachowanych ruin punktorObecnie obiekt jest własnością prywatną, ale nie są tu prowadzone żadne prace Od października 1518 roku do marca 1519 roku na zamku mieszkał Mikołaj Kopernik, który wyjeżdżał na kontrole okolicznych wsi należących do kapituły warmińskiej. Podczas wojny z Polską zdobyty w 1520 roku przez Zakon krzyżacki. W latach 1589-1599 zarządcą zamku był książę Siedmiogrodu Andrzej Batory, bratanek króla Stefana. Po zniszczeniach najazdu szwedzkiego w 1626 został podniesiony z ruin w latach 40-tych XVII wieku i odbudowany w stylu barokowym. W 1772 roku zamek przestał być własnością kapituły warmińskiej i opuszczony popadał w ruinę. Około 1870 roku rozebrano skrzydło wschodnie i południowe. Pozostałe skrzydła przebudowano na potrzeby administracji i sądu pruskiego zaborcy, od 1920 mieściła się w nim szkoła. Zachowało się skrzydło zachodnie odnowione po 1945 roku, ruiny skrzydła północnego oraz piwnice ze sklepieniami gotyckimi. Od 2000 roku zamek jest własnością osoby prywatnej z Częstochowy. O odzyskanie zabytku Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo zabiegał od 2008 roku , gdy tylko pojawiła się możliwość wszczęta została procedura sądowa. Dzięki konsekwentnym działaniom gmina ponownie stanie się właścicielem obiektu i rozpoczyna poszukiwania inwestora który przywróci mu dawną świetność. Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Braniewie sygnatura sprawy I C 458/13, pozwani zobowiązani zostali do wydania nieruchomości na rzecz Gminy Pieniężno oraz pokrycia kosztów sądowych w wysokości 3 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny. W 2014 roku Sąd Rejonowy w Braniewie wydał wyrok nakazujący zwrot zamku gminie. Oby Opatrzność odszukała prawego inwestora tego Zamku.
Sławomir Łuczak (2 years ago)
Zamek jest zaniedbany. Nie przeznaczony do zwiedzania. Mimo złego stanu budynek prezentuje się okazale. Ukryty jest za kościołem z jednej strony i za drzewami z drugiej strony.
Krzysztof Langiewicz (2 years ago)
Początki zamku są datowane na XIII wiek, kiedy była strażnica kapituły warmińskiej. Posiadała ona ziemne fortyfikacje z fosą i palisadą od strony miasta. Budowę już zamku jako siedziby komornika kapituły rozpoczęto w XIV wieku. Podczas wojny trzynastoletniej zamek i miasto stawił ogień. W 1626 roku na zamku byli Szwedzi. W 1945 zamek został zdewastowany i spalony. Obecnie zamek jest własnością prywatną, ruiny są ogrodzone, najlepiej można je obejrzeć od strony kościoła.
Krzysztof Kalinowski (2 years ago)
Pieniężno to miasto w powiecie braniewskim. Zamek kapituły warmińskiej został zbudowany w miejscu staropruskiego grodziska nad rzeką Wałszą. Budowę zlecił pierwszy biskup warmiński Anzelm pod koniec XIII w. Był on wielokrotnie burzony i palony podczas wojen polsko-krzyżackich. Obecnie zachowało się tylko skrzydło zachodnie, oraz zrujnowane skrzydło północne. Obiekt jest własnością prywatną i nie jest udostępniany zwiedzającym, można go oglądać tylko z zewnątrz.
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Hagios Demetrios

The Church of Saint Demetrius, or Hagios Demetrios, is the main sanctuary dedicated to Saint Demetrius, the patron saint of Thessaloniki. It is part of the site Palaeochristian and Byzantine Monuments of Thessaloniki on the list of World Heritage Sites by UNESCO since 1988.

The first church on the spot was constructed in the early 4th century AD, replacing a Roman bath. A century later, a prefect named Leontios replaced the small oratory with a larger, three-aisled basilica. Repeatedly gutted by fires, the church eventually was reconstructed as a five-aisled basilica in 629–634. This was the surviving form of the church much as it is today. The most important shrine in the city, it was probably larger than the local cathedral. The historic location of the latter is now unknown.

The church had an unusual shrine called the ciborium, a hexagonal, roofed structure at one side of the nave. It was made of or covered with silver. The structure had doors and inside was a couch or bed. Unusually, it did not hold any physical relics of the saint. The ciborium seems to have been a symbolic tomb. It was rebuilt at least once.

The basilica is famous for six extant mosaic panels, dated to the period between the latest reconstruction and the inauguration of the Byzantine Iconoclasm in 730. These mosaics depict St. Demetrius with officials responsible for the restoration of the church (called the founders, ktetors) and with children. An inscription below one of the images glorifies heaven for saving the people of Thessalonica from a pagan Slavic raid in 615.

Thessaloniki became part of the Ottoman Empire in 1430. About 60 years later, during the reign of Bayezid II, the church was converted into a mosque, known as the Kasımiye Camii after the local Ottoman mayor, Cezeri Kasım Pasha. The symbolic tomb however was kept open for Christian veneration. Other magnificent mosaics, recorded as covering the church interior, were lost either during the four centuries when it functioned as a mosque (1493–1912) or in the Great Thessaloniki Fire of 1917 that destroyed much of the city. It also destroyed the roof and upper walls of the church. Black-and-white photographs and good watercolour versions give an idea of the early Byzantine craftsmanship lost during the fire.

Following the Great Fire of 1917, it took decades to restore the church. Tombstones from the city"s Jewish cemetery - destroyed by the Greek and Nazi German authorities - were used as building materials in these restoration efforts in the 1940s. Archeological excavations conducted in the 1930s and 1940s revealed interesting artifacts that may be seen in a museum situated inside the church"s crypt. The excavations also uncovered the ruins of a Roman bath, where St. Demetrius was said to have been held prisoner and executed. A Roman well was also discovered. Scholars believe this is where soldiers dropped the body of St. Demetrius after his execution. After restoration, the church was reconsecrated in 1949.