Veltwijck Castle

Ekeren, Belgium

Veltwijck castle consists of a U-shaped water castle from the 16th century, situated inside a rectangular moated country park, and a U-shaped farmyard on the north side with a gatehouse. The castle was built in Renaissance style.

Comments

Your nameDetails

Founded: 16th century
Category: Castles and fortifications in Belgium

Rating

4.4/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Carol Bamps (3 years ago)
Complex in traditional brick and sandstone style, consisting of a U-shaped water castle from the 16th century, located within a rectangular moat landscape park, and a U-shaped courtyard on the north side with a central gate building, connected by a cobbled linden avenue with the Veltwijcklaan. In a deed of November 3, 1545, there is mention of the forced sale of a farm on this place. The oldest mention of the "Hof van Veltwijck" dates from 1565. Named after the first owner, Aert Van Veltwijck, an Antwerp poorter who had a "court of plaisantie, a watered pleasure garden" erected here: a closed square complex with four slender corner towers in the middle of a pond (see painting staircase). During the siege of Antwerp (1584-1585) the complex became empty and fell into disrepair. Owners and renovations succeeded each other; including Lucas van Opmeer (circa 1656) who gave the castle a thorough makeover. Presumably it was C. De Winter, an Antwerp merchant and owner from 1754 to 1780, who had the castle broken open on the north side and partially filled the moat, so that a U-shaped complex with a courtyard was created; a beech avenue was built in front of the entrance in 1759. About 1905 the main building was built to two storeys, together with a general restoration after a design by Blomme. Barones de Borrekens, owner from 1902, sold the property to the municipality in 1929: from 1930 the castle was converted into a town hall (since 1983 a district house) after a design by E. Bilmeyer and H. Claes; the park was opened to the public (part of it was sold as building land in 1931). Designed by J. Boeren, an L-shaped pavilion was erected in 1966 adjacent to the service buildings. In 1980 restoration of the foundations of the main building, for which the moat was drained. The second phase provided for the restoration of the front buildings; approved by the municipality on 27/9/1983 and designed by Rutger Steenmeijer and Wouter Vlaanderen. Main building vacated today due to dilapidation. General restoration planned. U-shaped contiguous and fairly intact one-storey service buildings under slate saddleback roofs; central entrance tower on a square plan of three storeys under pear spire (slates); passage with nut and child beams. On the northwest corner new L-shaped pavilion of one storey under shield and gable roof (slates). Anchored brick construction on cemented plinths, marked by sandstone layers of bacon, neg blocks and scaffolding holes; overhanging roof moldings, at the tower on wooden consoles. Closed north façade, until before the restoration with two round arched doors and traces of closed wall openings. South facade with stepped roof windows: wooden loading hatches in sandstone frame with water molding on consoles. Rectangular wall openings, including cross frames and a spherical frame (entrance tower), in sandstone frame. Arched entrance gate in sandstone frame with neg blocks, imposts and keystone. Entrance tower with sandstone sundial and clock (17th century), on the south and north façade respectively. Right-angled wing on the east side with south stepped gable (7 stairs + top corner). To the south the original yards, now with French landscaping.
Jan Torfs (3 years ago)
Dit prachtige en goed bewaarde kasteel ligt in het centrum van Ekeren en leunt aan tegen het grote natuurreservaat De Oude Landen. Een gecombineerd bezoek aan het waterkasteel en het achterliggende natuurgebied vormt een ideale uitstap voor een volledige dag. Tussen 1949 en 2019 werd het kasteel achtereenvolgens geklasseerd als beschermd monument , bouwkundig erfgoed en als landschap. De Ekerenaars mogen hier dus terecht fier op zijn.
Carol Bamps (3 years ago)
Complex in traditionele bak- en zandsteenstijl, bestaande uit een U-vormig waterkasteel uit de 16de eeuw, gelegen binnen een rechthoekig omgracht landschapspark, en een U-vormig neerhof aan noordzijde met centraal poortgebouw, door een gekasseide lindedreef verbonden met de Veltwijcklaan. In een akte van 3 november 1545 is er sprake van de gedwongen verkoop van een hoeve op deze plaats. De oudste vermelding van het "Hof van Veltwijck" dateert van 1565. Zo genaamd naar de eerste eigenaar, Aert Van Veltwijck, een Antwerpse poorter die hier een "hof van plaisantie, een omwaterd lusthof", liet oprichten: een gesloten vierkant complex met vier slanke hoektorens te midden van een vijver (zie schilderij trapzaal). Tijdens het beleg van Antwerpen (1584-1585) kwam het complex leeg te staan en raakte het in verval. Eigenaars en verbouwingen volgden elkaar op; onder meer Lucas van Opmeer (circa 1656) die het kasteel een grondige opknapbeurt gaf. Vermoedelijk was het C. De Winter, een Antwerps koopman en eigenaar van 1754 tot 1780, die het kasteel aan de noordzijde liet openbreken en de gracht gedeeltelijk opvullen, zodat een U-vormig complex met binnenhof ontstond; voor de ingang werd in 1759 een beukendreef aangelegd. Circa 1905 werd het hoofdgebouw opgetrokken tot twee bouwlagen, samen met een algemene restauratie naar ontwerp van Blomme. Barones de Borrekens, eigenares vanaf 1902, verkocht het goed in 1929 aan de gemeente: het kasteel werd vanaf 1930 ingericht als gemeentehuis (sedert 1983 districtshuis) naar ontwerp van E. Bilmeyer en H. Claes; het park werd opengesteld voor het publiek (een gedeelte werd in 1931 verkocht als bouwgrond). Naar ontwerp van J. Boeren werd in 1966 een L-vormig paviljoen aansluitend op de dienstgebouwen opgericht. In 1980 restauratie van de funderingen van het hoofdgebouw, waarvoor de slotgracht werd drooggelegd. De tweede fase voorzag in de restauratie der voorgebouwen; goedgekeurd door de gemeente op 27/9/1983 en uitgevoerd naar ontwerp van Rutger Steenmeijer en Wouter Vlaanderen. Hoofdgebouw heden ontruimd wegens bouwvalligheid. Algemene restauratie voorzien. U-vormig aaneengesloten en vrij gaaf bewaarde dienstgebouwen van één bouwlaag onder leien zadeldaken; centrale ingangstoren op vierkante plattegrond van drie bouwlagen onder peerspits (leien); doorgang met moer- en kinderbalken. Op noordwestelijke hoek nieuw L-vormig paviljoen van één bouwlaag onder schild- en zadeldak (leien). Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plinten, gemarkeerd door zandstenen speklagen, negblokken en steigergaten; overkragende daklijsten, bij de toren op houten consoles. Gesloten noordgevel, tot vóór de restauratie met een tweetal rondboogdeuren en sporen van gedichte muuropeningen. Zuidgevel met getrapte dakvensters: houten laadluiken in zandstenen omlijsting met waterlijst op consoles. Rechthoekige muuropeningen, waaronder kruiskozijnen en een bolkozijn (ingangstoren), in zandstenen omlijsting. Rondbogige ingangspoort in zandstenen omlijsting met negblokken, imposten en sluitsteen. Ingangstoren met zandstenen zonnewijzer en uurwerk (17de eeuw), respectievelijk aan zuid- en noordgevel. Haakse vleugel aan oostzijde met zuidelijke trapgevel (7 trappen + overhoeks topstuk). Ten zuiden de oorspronkelijke erven, heden met Franse tuinaanleg.
Jasmine (4 years ago)
Beautiful domain with park and well-preserved castle
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Kakesbeck Castle

Kakesbeck is one of the largest medieval fortifications in Münsterland and the oldest castle in Lüdinghausen. The imposingly grown complex originated in 1120 as a motte, a small hilltop tower castle. After numerous changes of ownership, the castle was extended onto two islands, but it was not until the 14th century that it underwent significant alterations and extensions under the von Oer family. The estate experienced its heyday in the middle of the 18th century, when it covered an area of almost one square kilometre and consisted of five further outer castles in addition to the core castle, which were secured by ramparts and moats.

The well-maintained condition of the castle today is thanks to the late Wilfried Grewing, the former lord of the castle. The foundation named after him has been particularly committed to preserving the property since 2020.